1. Migrate python async worker to asynchrounous Lambda (dev.to)

    Posted 12 days ago aws serverless lambda django comments

  2. Deploy Django to AWS Lamda with Zappa (dev.to)

    Posted 12 days ago aws django lambda comments

  3. Django Beginners Guide 2020 (dev.to)

    Posted 18 days ago django python devops webdev comments